Rozhovor se starostou Českého Brodu, Jakubem Nekolným

28.02.2021
Jakub Moník
Kvalitni-internet.cz

Autor: Jakub Šťástka, Jakub Moník

Dobrý den pane starosto, díky za čas, který jste si na nás vyhradil. Nabíhá další koronavirová vlna a vy máte hodně práce. Co koronavirus a Český Brod? Vy tu máte velký domov pro seniory. Jak ovlivnil koronavirus  jeho fungování?  Byly nějaké změny ve fungování Městského domova pro seniory v Českém Brodě, ať už materiální, nebo personální?

Po stránce personální byl vliv koronaviru velký hlavně během prosince, kdy onemocnělo postupně 30 zaměstnanců, převážně ze zdravotního úseku. Např. místo 12 ošetřovatelek ve směně byly 4 a potřebovali jsme pomoc dobrovolníků pro zajištění základní péče o klienty. Koronavirem onemocnělo celkem 35 ze 100 klientů. Zvýšené materiálové výdaje na ochranné prostředky, dezinfekce, vybavení izolačního pokoje a další dosáhly téměř 2 milionů.  Většina této částky však byla pokryta z dotací Covid Ministerstva práce a sociálních věcí.

Hodně se nyní hovoří o očkování. Jsou na něj Českobrodští přichystaní?

Jsou a nejsou. Není úplně jasné jakou formou a zda vůbec očkování na malém městě proběhne.  A hlavně nejsou dostupné vakcíny.  Byli jsme připraveni nabídnout areál pro malé očkovací centrum podobně, jako jsme pomáhali zjistit odběrové místo na PCR testy. Teď se však otevřela možnost očkování prostřednictvím obvodních lékařů, což nám přijde pro seniory jako lepší varianta. Dohodli jsme zapojení všech obvodních lékařů, zajišťujeme informování veřejnosti a registraci seniorů. Samotné očkování by již bylo v režii obvodních lékařů a mělo by být pro osoby starší 70 let zahájeno v průběhu měsíce března. Jinak v Brodě prošel vakcinací pouze personál zdravotnických a sociálních služeb,  nikdo jiný: ani úředníci, ani městská policie, ani politici.

Investovalo město do digitalizace úřadu a dalších institucí kvůli koronaviru?

Město investuje do digitalizace dlouhodobě milióny korun, koronavirus některé činnosti ale urychlil. Jednání rady, výborů, komisí a  a dalších orgánů města se odehrávají ve virtuálním prostoru včetně mnoha řízení státní správy. Kontakt s klienty se snažíme v maximální možné míře přenést do virtuálního prostoru. Docela se to osvědčilo, a myslím, že by se v tom mohlo pokračovat i poté, co krize odezní. Jednání zastupitelstva jsou však kontaktní, pořádáme jej v Sokolovně za zvýšených hygienických norem. Ale novinkou v oblasti digitalizace je například jednání zastupitelstva  živě přenášené přes YouTube kanál. To bude standardem i do budoucna. Kdokoliv může jednání sledovat a nemusí se účastnit osobně. Upravil se též rezervační systém a mnoho potřebných informací je k dispozici na webu města. Připravujeme s krajským zastupitelem procesní audit, chceme použít všechny dostupné nástroje zákona o právu na digitální služby, který připravila ODS a protlačila ho legislativním procesem.

Když byl zmíněn  rezervační systém, který na úřadě pro občany funguje, kdy se lidé mohou zaregistrovat pro vyřízení v určité agendy v konkrétní termín, kdy budou odbaveni.

Rezervační systém upravujeme tak, aby reagoval na skutečné odbavování a potřeby klientů. Nyní jsme například zkrátili u některých agend dobu na vyřízení. Kapacita systému se zvýšila i tím, když jsme jeden den v týdnu vyhradili pouze na předem objednané klienty. V tento den není úřad dostupný pro lidi z ulice. Tím se snažíme opět preferovat elektronickou komunikaci a minimalizovat osobní kontakt. Též zavádíme  sledování určitého úkonu. aby občané měli přehled, zda již mají  hotový třeba řidičský průkaz a mohou si  jej vyzvednout. . V druhé budově úřadu na Náměstí Arnošta z Pardubic nyní dochází k rekonstrukci prostor. Zde se nachází tzv. překážkových agend, které by opět měli být mnohem uživatelsky příznivější. Lidé již například nebudou muset chodit na pokladnu, ale budou moci zaplatit kartou či telefonem v zařízení podobném bankovnímu automatu.

Chceme i nadále maximum záležitostí dávat do online prostoru, aby takto byly dostupné dokumenty, které se týkají nejen strategických záležitostí města. To se týká i různých podání na městský úřad. Tyto agendy budeme čím dále více přibližovat lidem, jak nám to legislativa umožní. Třeba u stavebního řízení plánujeme funkcionalitu, kdy si člověk na základně unikátního kódu může ověřit, v jakém stavu je jeho žádost, jestli je vyřízena, zda se čeká na nějaké další vyjádření a podobně.

Které investice považujete pro občany Českého Brodu za zásadní, v rámci rozpočtu pro tento rok?

Rozhodně je potřeba dodělat, dofinancovat a zprovoznit novou školní jídelnu, která by měla začít fungovat od začátku března. Zásadní záležitostí pro město je i příprava třech velkých vodohospodářských staveb.  Na tyto akce jsme získali příslib státní dotace a v současnosti soutěžíme zhotovitele těchto staveb. Jde o vybudování  dvou  nových vodních zdrojů v Dolánkách a rekonstruovat stávajícího a vybudování nového přivaděče vody  do města. Další investice je intenzifikace čistírny odpadních vod a zvýšení její kapacity z necelých 10 tisíc na přibližně 13,5 tisíce ekvivalentních obyvatel, tím ukončíme stavební uzávěru ve městě z důvodu nedostatku pitné vody a kapacit vyčištění vody odkanalizované. Také budeme rekonstruovat vodojem tak, aby v případě poruchy či odstávky mohla dále fungovat jedna komora, zatímco je druhá odstavená. Když se v současné době něco stane na vodojemu, je spotřebiště bez zásoby vody a dochází k jejím nedostatkům či problémům s tlakem ve výše položených částech města.  Všechny akce by se měly dokončit do roku 2023.

Musely se naopak kvůli současné situaci některé investice rušit?

Investice nerušíme, ale v několika případech jsme je museli posunout na další období. Například  již v minulém roce se měla rekonstruovat silnice v ulici  K Vysílači v Liblicích, ale do rozpočtu se dostala až letos. Co nešlo udělat v roce 2020, dokončíme letos a  některé původně naplánované akce na rok 2021, jsme museli posunout do dalších let. Mělo jít o zahájení větších akcí, jako rekonstrukce Žižkovy ulice, dostavba dalšího křídla základní školy a nové mateřské školky. Přípravy jsme nezastavily, pouze posouváme časový horizont, kdy na ně dojde. Pro technické služby plánujeme pořídit nový vůz na svoz komunálního a tříděného odpadu a je dost možné, že jej budeme moci pořídit až v roce 2022, ekonomika nám to patrně dřív nedovolí.

Nejdeme cestou radikálního snížení investic, jdeme vyloženě deficitním hospodařením, využitím uspořených peněz z minulých let a půjčkami. Spíš si budeme půjčovat a prosazovat další nutné investice. Rozvoj města se nedá zastavit  a nemůžeme ani předpokládat, že by se cena stavebních prací měla zlevňovat.  Nic zatím nenasvědčuje výhodě, kterou jsme měli  v minulé hospodářské krizi, kdy se podařilo se  vysoutěžit třeba úpravy v okolí nádraží relativně dobře a pod předpokládané náklady. Některé akce jsme si dali přímo do koaliční smlouvy:

1. zahájit rekonstrukci střechy Penzionu Anna nejpozději v roce 2022,

2. odstranit torzo bazénu v areálu Kutilka a ozelenit dotčené plochy do června 2021,

3. ve spolupráci s krajským zastupitelem z MS ODS Jakubem Rejzkem zahájit výstavbu kruhové křižovatky u ZZN nejpozději v roce 2022,

4. opravit chodník v Tyršově ulici před Sokolovnou nejpozději do komunálních voleb v roce 2022, a zavést důslednou koordinaci při rekonstrukci a výstavbě inženýrských sítí tak, abychom mohli postupně opravit chodníky v celém městě.

5. zajistit projektovou dokumentaci a nutná povolení na pump – track a skatepark v prostoru P4 (asfaltová cesta z Českého Brodu do Štolmíře).

Ozývají se hlasy, že nereagujeme správně, že nesnižujeme výdaje, že bychom si neměli půjčovat a zvyšovat zadlužení. Jsme ale přesvědčení, že vývoj nám dá za pravdu, že pozastavení investičních akcí by mohlo být fatální. Při poradě zastupitelů za ODS jsme si vytyčili jasné investiční cíle, které chceme do konce volebního období stihnout. Máme také přiznané d dotace, které bychom museli vracet, kdybychom nedodrželi termíny. To nechceme riskovat. Velké šetření a úsporné kroky jsme podnikli vloni, letos jdeme jinou cestou, protože peníze jsou v tuto chvíli hodně levné, proto jich plánujeme využít.

Jak změnil koronavirus chod základních škol? Investovalo město peníze do hardware/software pro distanční výuku?

Školy investovaly hlavně do schopností lidí přizpůsobit se změněným podmínkám, kantoři museli absolvovat  řadu školení. Po hardwarové stránce byly školy připravené, spíše se pořizovaly jen softwarová dovybavení. Každá škola si vybrala systém, který používá. Horší bylo to projednat s rodiči, ale šli jsme i cestou, že  jim nabízíme pro jejich děti i notebooky na půjčení, šli jsme i touto cestou. Distanční výuka by měla být vyřešená, ta je  v kompetenci škol. My spíše pomáháme  s materiálním vybavením, kde vzájemná spolupráce funguje dále, byť se odehrává v režimu vzdáleného přístupu, než osobních schůzek a jednání. Kdyby mělo nějaké dítě problém s nedostatečným vybavením technikou či pomalé připojení k internetu, mohou se jeho rodiče obrátit na Místní sdružení ODS. Máme zmapované různé programy a dobročinné akce firem, leccos umíme vyřešit.

Pane starosto, děkujeme vám za rozhovor a přejeme hodně štěstí.