Internet ve školách

14.02.2018
Štítky: 
Internet ve školách

Doba internetová. Možná právě tak budou mít nadepsanou kapitolu při hodině dějepisu naše pravnoučata, až se budou učit o dnešku.

 

Internet nás provází už snad úplně ve všech sférách života, používá ho drtivá většina společnosti, a tak není divu, že je, ať už ve větší nebo menší míře, využíván i ve školách. Nechme teď ležet otázku, jak moc internetové připojení narušuje pozornost žáků a studentů při vyučování, a podívejme se, jaká všechna využití ve škole nachází. Ze školních zaměstnanců už to není jen správce IT a učitel informatiky, kteří mají co dočinění s počítačem během pracovní doby. Školní online systémy umožňují vést veškerou administrativu elektronicky, a to jak ředitelům, tak učitelům. Elektronická třídní kniha, žákovská, komunikace s rodiči, to vše je na denním pořádku. Díky elektronickému vyučování se zmenšuje hora papírů, sešitů a učebnic, které učitel nosí do hodin. A stejně tak se mění zásoby výmluv žáků a studentů, proč nemají domácí úkol. Místo zapomenutého sešitu nyní vypadává internetové připojení, počítače se bez varování vypínají nebo se náhodou úkoly samy smažou.

 

Na internetové připojení ve školách je kladeno hned několik důležitých požadavků, co do technického fungování nebo bezpečnosti. Než se do nich pustíme, pojďme si vysvětlit potřebné pojmy, a jak připojení zařízení k internetu vlastně funguje.

Jak může vypadat školní počítačová síť

LAN (lokální síť pokrývající jen oblast školy, domu...) je tvořena vzájemně propojenými počítači, a následně připojená k vnější síti WAN (tzn. k internetu). Pro potřeby napojení lokální sítě na internet je nutné využití routeru.

Router zajišťuje mezi dvěma sítěmi datový tok a zároveň provádí NAT, tzv. překlad adres mezi LAN a WAN. Jde o klíčové zařízení, u něhož je nutné se věnovat vhodnému zabezpečení. Pokud umožňuje vysílání 2 wifi připojení, je dobré toho využít. Jedna wifi může sloužit např. pouze učitelům, kde budou sdíleny určité dokumenty apod. Druhé připojení může být potom pro studenty či hosty školy.

 

IP adresa vs. MAC adresa

Určitě jste se již setkali s pojmem IP adresy, možná je pro vás ale novinkou tzv. MAC adresa. Jaké jsou mezi nimi rozdíly a k čemu slouží?

IP adresa

Umožňuje jednoznačnou identifikaci zařízení, které je připojeno do počítačové sítě, nebo především do internetu. IP adresa je přidělována dynamicky – tzn. dostanete ji podle toho, kde právě jste. Např. všechny počítače v domácnosti, firmě, škole mají jednu IP adresu. Navzájem jsou propojeny vnitřní sítí, v níž mají každý svoji jedinečnou adresu, ale na internet se přihlašují všechna zařízení (PC, tablety, telefony) pod jednou IP adresou.

MAC adresa

Síťové zařízení ji získává již při výrobě. Žádná dvě zařízení na celém světě by neměla mít stejnou MAC adresu. Protože přes ní lze přímo identifikovat konkrétní zařízení, považuje se za osobní údaj. Využívá se tam, kde se nastavuje vyšší zabezpečení sítě (tedy např. ve škole). Bezpečnost je zajištěna následující podmínkou. Aby se student mohl přihlásit do školní sítě, musí zaregistrovat svoje zařízení (právě přes MAC adresu) u správce sítě. Lze ji využít také při filtrování obsahu (znovu např. právě ve školách), ten může být navázán právě na konkrétní MAC adresy

Podívejme se na „využití“ těchto adres při zapojení školní počítačové sítě.

Každý prvek sítě LAN musí mít vlastní jedinečné neměnitelné číslo, tj. MAC adresa.

V průběhu komunikace mezi LAN a WAN dochází k zamaskování této MAC adresy, a zařízení komunikuje pouze přes viditelnou IP adresu, přes kterou je LAN „přihlášená“ k internetu

Specifika a bezpečnost školního internetového připojení

Zavést internet do školy znamená poradit si s relativně velkým množstvím uživatelů. Přípojky na to tedy musí být dimenzované, stejně jako přístupové body a další vybavení. Stejný požadavek je kladen na sílu wifi připojení. Je třeba počítat s tím, že si studenti nosí více než jedno zařízení, navíc jsou digitální technologie a internet čím dál častěji využívány i v samotné výuce.

 

Školy získaly v posledních letech evropské dotace na digitální vybavení a zavedení wifi sítí, neméně velkou pozornost si zaslouží také jejich zabezpečení. Bezpečnost sítě je řediteli stále vnímána jako největší riziko při zavádění wifi připojení do škol. Jak ji tedy zajistit?

 

V první řadě je důležité žáky a studenty upozorňovat na nebezpečí, která se při používání internetu mohou vyskytnout,  a učit je jim předcházet. Vyšší bezpečnost připojení zajistí například povinnost uživatele zaregistrovat svoji MAC adresu u správce sítě, který mu přidělí jméno a heslo, pod kterým se bude do sítě přihlašovat. Pokud je to možné, škola může zavést 2 wifi připojení, jedno budou využívat učitelé a zaměstnanci školy, budou si přes něj sdílet potřebné dokumenty apod. Druhá wifi pak může sloužit žákům, případně hostům.

 

Se zabezpečením připojení jde ruku v ruce i zabezpečení počítačů. Pro jeho zajištění je vhodné využít: antivirový program v aktualizované verzi, filtr spamů, osobní firewall, mít na PC vlastní účet a aktualizovat operačního systém i aplikace.

 

Blokování či filtrování obsahu

S řešením bezpečnosti přichází také otázka filtrování či blokování určitého obsahu, ke kterému by se studenti neměli dostat, a to především na základních školách. Odpovědí mohou být webové filtry, které dokáží weby rozdělit do různých kategorií, které budou povoleny nebo naopak zakázány, a vytvořit také výjimky. MAC adresy umožňují rozlišení přístupů u jednotlivých typů uživatelů (učitel/student).

 

Školy a zejména vyučující si musí také poradit s velkým rozmachem sociálních sítí, jejichž používání žáky a studenty vyrušuje v soustředění se na učivo. Otevírá se otázka, jestli je vhodné sociální sítě jako jsou Facebook nebo Instagram během vyučování blokovat. Je to řešením v době, kdy má každé dítě chytrý telefon s mobilními daty? Zadáte-li do googlu heslo „jak odblokovat Facebook ve škole“ ve zlomku vteřiny vyjede 62 600 výsledků. Návod je hned po ruce. V září letošního roku začne ve Francii platit zákaz používání mobilních telefonů během vyučování i přestávek. Je řešení zakazovat dětem svět, ve kterém žijí, jen proto, že s ním starší generace nesouhlasí? Nebo je tou správnou cestou naučit je se v tomto světě pohybovat a využít pokroky digitálních technologií ve svůj prospěch? Ať si odpověď najde každý sám.

 

E-learning

Rozmach internetu umožnil vznik nové formy vzdělávání, e-learningu. E-learningové softwary se vyznačují několikavrstevným prostředím, které umožňuje rozličné výukové funkce.

Na trhu existují různé typy e-learningových softwarů v různých úrovních. Nejlevnější variantou je v podstatě jednoduchý web nebo cd-rom, který umožní elektronickou distribuci výukových materiálů. Neumí ale sledovat činnost studentů nebo vyhodnocovat proces jejich studia. Řešení na bázi LMS (learning management systému) umožňuje jak distribuovat materiály, tak sledovat a vyhodnocovat činnost studentů,  vytvářet testy a umožňuje vzájemnou komunikaci. Např. Moodle je systém poskytovaný zdarma. Je ale nutné počítat s náklady na programátora, který jeho základní verzi upraví pro potřeby konkrétní školy. Koupit lze také hotové vzdělávací prostředí (LMS), které je již přizpůsobené potřebám školy a vyžaduje pouze snadnou administraci. Nejpropracovanější a nejnákladnější variantou je pak prostředí vytvořené přímo škole na míru.

Již zmiňovaný Moodle, jeden z nejznámějších systémů, je poskytován zdarma jako otevřený software. Jeho obsah tvoří řada modulů, které lze nakombinovat přesně podle potřeb a pedagogických nároků školy. Základní využívané moduly nabízí např. distribuci výukových materiálů,  zadávání úkolů, automaticky vyhodnocované testy, komunikaci studentů, ankety, slovníky a databáze pojmů, které mohou studenti spoluvytvářet, kalendář a jiné.

 

Školní portály s rozvrhy

Internet umožňuje také zmenšit stohy papírů, se kterými se ředitelé i učitelé museli potýkat. Díky školním informačním portálům může být velká část agendy online s přístupem odkudkoliv, a to i pro žáky či jejich rodiče. Jejich funkci uvedeme na příkladu dvou nejvyužívanějších portálů Škola online a Bakaláři.

 

Škola online

Webová aplikace Škola online umožňuje spravovat agendu online jak ředitelům, tak vyučujícím. Nabízí volitelné moduly tak, aby odpovídaly potřebám školy. Může v ní být vedena školní matrika, elektronická třídnice, hodnocení zkoušek. Přístup mají žáci i rodiče, a to k hodnocení předmětů, rozvrhu, učebním materiálům, objednávání obědů. A mohou také komunikovat přímo s učiteli. Škola online je provozována v datovém centru Českých radiokomunikací, které má zvýšený bezpečnostní režim. Přenos dat je zabezpečen síťovým protokolem HTTPS a všechna jsou automaticky zálohována.

Bakaláři

Velmi podobným informačním systémem jsou Bakaláři. Nabízí téměř totožné moduly jako Škola online, navíc disponuje internetovou žákovskou.  Škola si může vybrat mezi třemi možnostmi nasazení tohoto systému: provoz pouze ve školní síti (fyzické nebo virtuální), plně cloudové řešení nebo kombinované řešení.

Výuka informatiky

I přesto, že k internetu jsme v ČR připojeni již 26 let, zdá se, že školní hodiny informatiky se trendu digitální společnosti ještě příliš nepřizpůsobily. I přes dotace EU stále velké množství škol nemá dostatečné vybavení. Hodiny probíhají často způsobem, kdy žáci poslouchají výklad učitele a zapisují si, v lepším případě do Wordu či jiného dokumentu. Nejsou vedeni k tomu, aby si na fungování programů přišli sami a využívali je k ulehčení či vylepšení práce. Vzniká tak vhodné prostředí pro soukromé placené kurzy aplikované informatiky, kde se děti učí programování, samostatné práci a prezentaci, a suplují tak práci škol.

Univerzitní informační systém

Internet je samozřejmě také nedílnou součástí výuky na vysokých školách. Důležitým prvkem je univerzitní informační systém, který je široce využíván nejen studenty a přednášejícími, ale slouží také absolventům, uchazečům o studium, studijním referentům. Každá škola má svůj studijní informační systém, který obsahuje jednotlivé moduly. Každý uživatel má přístup do těch, které vyžaduje jeho statut (tzn. je-li student, učitel...). Přes systém se vyřizuje veškerá školní administrativa, od potvrzení o studiu, přiznání stipendií až po zapsání se na předměty,  zkoušky či odevzdání absolventských prací. Studenti mají v systému kompletní přehled o svém studiu, je v něm veden například i elektronický index, komunikují s vyučujícími i vedoucími, mají přístup do databáze prací, v rámci e-learningů píší testy, získávají materiály k předmětům. Funkcí univerzitního informačního systému je nepřeberně a velmi zjednodušují a podporují celé fungování na akademické půdě, ať už na ní má uživatel jakoukoliv roli.

 

Autor: Johana Nádvorníková

 

Zdroje:

https://www.cisco.com/c/m/cs_cz/solutions/cisco-pro-skoly.html#~stickynav=3

http://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/navody/router-zabezpeceni-pripojeni-k-internetu/

https://www.kernun.cz/info-centrum/publikovane-clanky/jsou-deti-na-skolnim-internetu-v-bezpeci/

https://365tipu.cz/2016/02/18/tip414-co-je-to-ip-adresaa-co-je-ipv4-a-ipv6/

https://365tipu.cz/2016/06/01/tip518-co-je-to-mac-adresa-a-jk-zjistit-ja...

https://www.cnews.cz/francouzska-vlada-schvalila-uplny-zakaz-pouzivani-mobilu-ve-skolach-plati-od-zari-2018/

http://www.net-university.cz/blog/co-je-e-learning-2/

http://www.net-university.cz/blog/zakladni-prehled-e-learningovych-standardu/

http://www.net-university.cz/blog/kolik-stoji-elearning/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Moodle

https://docs.moodle.org/34/en/Main_page

https://praha.idnes.cz/programovani-informatika-skola-kurz-klara-stouracova-silvie-zemanova-deti-1b4-/praha-zpravy.aspx?c=A171020_359319_praha-zpravy_rsr

http://www.skolaonline.cz/Skolni_informacni_system.aspx

https://www.bakalari.cz/Static/cloud

Technické zajištění online bezpečnosti  – v rámci projektu OP VK Škola bezpečně online: Zvýšení kvality vzdělávání v oblasti bezpečného užívání internetu v Pardubickém kraji